гр.Садово

Профил на купувача

 ОБЯВА

Процедура -обр. медиатор

======================================================================================

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на дейности за работа с родители по  Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове  ПССГ гр.Садово търси кандидат за образователен медиатор в гимназията със заетост 4 часа дневно за учебната 2020/2021 година.

 

За повече информация : тел. 03118/23-23; 23-38.

Валидност на обявата до 07 .10.2020

Дата на публикуване : 05.10.2020 г

Гр. Садово

 ===================================================================================

 Договор 1_000598 Договор 2_000599 Договор 3_000600


 27.01.2020 г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ  НА ПОРЪЧКАТА:  ДОСТАВКА НА УЧЕБНИ МАКЕТИ

ПРОТОКОЛ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ  Протокол – разглеждане оферти_0001

============================================================================================

27.12.2019 г

 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Важно: Срокът за получаване на оферти се удължава до 14.00 часа на 07.01.2020 година. Офертите ще се отворят публично на посоченото в обявата място, в 14.30 часа на 08.01.2020 година.

=========================================================
 12.12.2019 г 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ  НА ПОРЪЧКАТА:  ДОСТАВКА НА УЧЕБНИ МАКЕТИ

1. Обява   1. Обява12122019

2. Указания и техническа спецификация 2. Указания и техническа спецификация

3.Образци за попълване 3.Образци на документи

4. Проект на договор 4.Проект на договор

==================================================================================================================================
09.12.2019 г

 Документи във връзка с обществена поръчка с предмет

„Доставка на учебни макети“

Решение  № 1 от 06.12.2019 г за определяне стойността на разхода Решение № 109122019
Информация  по чл.44, ал.3 от ЗОП и  чл.29, ал.1 от ППЗОП  Информация09122019
================================================================================================================================
02.12.2019 г

До всички участници на пазара – доставчици и/или производители на

описаните по-долу макети

 

ПОКАНА

за

участие в пазарни консултации за изчисляване и определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет

„Доставка на учебни макети“

Пълния текст на поканата и приложения : Покана с приложения02122019

^================================================================================================================================

10.09.2019

Повече информация виж тук

     Обява за образователен медиатор по проект Подкрепа за успех

================================================================================================================================

17.05.2019

 

=========================================================

22.04.2019

  

 

======================================================================

28.03.2019 г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

==============================================================================

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ  НА ПОРЪЧКАТА:  ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА НОВ ТРАКТОР

dogovor traktor

(документът е публикуван на 10.01.2019 год. от З. Димитрова)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ  НА ПОРЪЧКАТА:  ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА НОВ ТРАКТОР

Протокол 2

(документът е публикуван на 19.11.2018 год. от З. Давчев)

Протокол № 1

(документът е публикуван на 13.11.2018 год. от З. Давчев)

Съобщение по чл. 58, ал.3 от ППЗОП

(документът е публикуван на 13.11.2018 год. от З. Давчев)

=======================================================

08.11.2018 г

 

 

=======================================================

22.10.2018 г

ОБЯВА ЗА ОФЕРТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА Wi-Fi МРЕЖА В ПССГ – Obqva Wi-Fi

  • Изисквания към изграждане на Wi-Fi мрежа в ПССГ – Iziskvaniq WiFi

===========================================================

22.10.2018

========================================================

12.10.2018 г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=================================================================

12.10.2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ  НА ПОРЪЧКАТА:  ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА НОВ ТРАКТОР

1.Информация по чл. 44, ал.3 от ЗОП

2.Обява

3.Техническа спецификация

4.Указания

5.Проект на договор

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Образец 1

Ценово предложение – образец 3

Техническо предложение – образец 2

Образец 9

Образец 8

Образец 7

Образец 6

Образец 5

Образец 4

Образец 1

………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obqva transport futbol

Obqva transport futbol(1)


 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОБЯВА

 

Във връзка с изпълнение на дейност 4  – Екскурзии „България – нека я познаваме добре“  по проект  № BG05M2OP001-3.002-0313  „С желание и мотивация към успешна реализация“ по процедура BG05M2OP001-3.002 „ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“  от ОП“НОИР“   ПССГ гр.Садово търси туристическа агенция   за изпълнени на организирано двудневно пътуване ( екскурзия) на ученици по маршрут  Садово – Троянски манастир-Ловеч-Крушунски водопади- Деветашка пещера – Садово.

За повече информация : тел. 03118/23-25; 23-26.

Валидност на обявата до 05.06.2017 г

Дата на публикуване : 29.05.2017 г

Гр. Садово

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОБЯВА

 Във връзка с изпълнение на дейност 3  културен клуб „Искам да….“  по проект  № BG05M2OP001-3.002-0313  „С желание и мотивация към успешна реализация“ по процедура BG05M2OP001-3.002 „ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“  от ОП“НОИР“   ПССГ гр.Садово търси фирма  за превоз на ученици от гр. Садово до гр. Пловдив.

За повече информация : тел. 03118/23-25; 23-26.

Валидност на обявата до 26.05.2017 г

Дата на публикуване : 19.05.2017 г

Гр. Садово

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОБЯВА

 Във връзка с изпълнение на дейност 2  Секция „Спорт“  по проект  № BG05M2OP001-3.002-0313  „С желание и мотивация към успешна реализация“ по процедура BG05M2OP001-3.002 „ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“  от ОП“НОИР“   ПССГ гр.Садово търси фирма  за закупуване на спортна екипировка и пособия.

За повече информация : тел. 03118/23-25; 23-26.

Валидност на обявата до 13.04.2017 г

Дата на публикуване : 07.04.2017 г

Гр. Садово

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОБЯВА

 Във връзка с изпълнение на дейност 1 СИП „Готови ли сте за матура по БЕЛ“  по проект  № BG05M2OP001-3.002-0313  „С желание и мотивация към успешна реализация“ по процедура BG05M2OP001-3.002 „ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“  от ОП“НОИР“   ПССГ гр.Садово търси фирма  за закупуване на учебни помагала за подготовка за матура по БЕЛ.

За повече информация : тел. 03118/23-25; 23-26.

Валидност на обявата до 10.04.2017 г

Дата на публикуване : 03.04.2017 г

Гр. Садово

 

 –

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на дейност 6 „Психологическа подкрепа на учениците и техните семейства“ по проект  № BG05M2OP001-3.002-0313  „С желание и мотивация към успешна реализация“ по процедура BG05M2OP001-3.002 „ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“  от ОП“НОИР“   ПССГ гр.Садово търси да сключи договор със специалист – психолог.

За повече информация : тел. 03118/23-25; 23-26.

Валидност на обявата до 06.04.2017 г

Дата на публикуване : 30.03.2017 г

Гр. Садово

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОБЯВА

 Във връзка с изпълнение на дейност 2 „Секция „Спорт““ по проект  № BG05M2OP001-3.002-0313  „С желание и мотивация към успешна реализация“ по процедура BG05M2OP001-3.002 „ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“  от ОП“НОИР“   ПССГ гр.Садово търси да сключи договор с педагогически специалист за   ръководител на футболен клуб.

 

За повече информация : тел. 03118/23-25; 23-26.

Валидност на обявата до 17.03.2017

Дата на публикуване : 10.03.2017 г

Гр. Садово

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОБЯВА

 Във връзка с изпълнение на дейности по проект  № BG05M2OP001-3.002-0313  „С желание и мотивация към успешна реализация“ по процедура BG05M2OP001-3.002 „ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“  от ОП“НОИР“   ПССГ гр.Садово търси фирма  за отпечатване на рекламни материали – брошури, информационни стикери и др.

За повече информация : тел. 03118/23-25; 23-26.

Валидност на обявата до 28.02.2017 г

Дата на публикуване : 20.02.2017 г

Гр. Садово