гр.Садово

Проекти

 

Oт 03.04.2023г. до 21.04.2023г в град Сполето – Италия се проведе практика по  проект по програма „Еразъм+”, „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” с рег.№: 2022-1-BG01-KA121-VET-000056782; тема на проекта: ”Обучение чрез работа в биологичното зеленчукопроизводство за успешна професионална реализация“;

с партньор: AZZURRA Societa Cooperativa Sociale. Участват 23 ученика от ПССГ гр. Садово.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:  https://pssg2022.weebly.com/  

Всички участници в проекта получиха Сертификати за проведената практика от организацията- домакин и Европас мобилност 

 

 

 Учениците полагат грижи при  отглеждане на растенията в биологичната ферма на Джулио Коричели

През учебната 2022/2023г. ПССГ участва по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“. Включени са 33 ученика от специалностите “ Агроекология“, „Трайни насъждения“ и „Производител на ССП“.

 

Участие на учениците от специалност „Агроекология“ в Община Садово – отдел „Екология“

 

Запознаване с основните изисквания за изграждане и работата на пречиствателна станция в с.Кочево.

 

 

 

 

Участие на учениците от специалност „Агроекология“ в  в ИГРГ – Садово

 

 

Участие на учениците от специалност „Трайни насаждения“  и „Производител на ССП“  в ИГРГ – Садово

 

 

 

===================================

През учебната 2022/2023 г. ПССГ ще работи по проект по програма „Еразъм+“

В сектор „Професионално образование и обучение“ на тема „”Обучение чрез работа в биологичното зеленчукопроизводство за успешна професионална реализация“, Договор №: 2022-1-BG01-KA121-VET- 000044272, на стойност 66910 EUR. Периодът на мобилността е месец април 2023 г. с цел провеждане на производствена практика от учениците с продължителност от три седмици в гр. Сполето, Италия

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:  https://pssg2022.weebly.com/  

===================================================================================================================================

Професионална селскостопанска гимназия придоби акредитация по Програма „Еразъм+“ в сектор „Професионално образование и обучение“. Предоставянето на акредитация по програмата потвърждава, че кандидатът е създал дългосрочен план за изпълнение на висококачествени мобилности като част от по-широко усилие за развитие на собствената организация. Този план е наречен „Еразъм план“ и е основна част от кандидатстването за Акредитация по Програма „Еразъм+“.
Гимназията  дванадесет години разработва и изпълнява проекти по програми „Леонардо да Винчи“ и „Еразъм+“ и е с утвърдени позиции сред партньорските организации. Целта на изпълняваните мобилности е провеждане на ученически  практики, обучения и споделяне на добри практики в сферата на професионалното и дуалното образование. По този начин училището подпомага своите възпитаници в професионалното им израстване и в превръщането им в конкурентноспособни кадри на пазара на труда.
Акредитацията признава качеството на предишните проекти на образователната институция и има за цел да насърчава организации, постигнали резултати с доказано високо качество в подготовката и провеждането на мобилности на обучаеми и персонал в областта на професионалното образование и обучение.
Целите на ПССГ, които са в основата на придобитата акредитация, са повишаване качеството и ефективността на професионалното образование и обучение чрез прилагане на европейски опит; стимулиране на професионалното и личностното развитие на учениците и повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по професионална подготовка.

Акредитацията в областта на професионалното образование и обучение предоставя на ПССГ възможността да кандидатства по опростен начин по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 „Мобилност на обучаеми и персонал в областта на професионалното образование и обучение“ до 2027 г. Участието в бъдещи мобилности ще осигури на учениците, обучаващи се в гимназията да придобият уменията, които са им необходими за реализация на пазара на труда и в селското стопанство, които същевременно им дават възможност да имат активна роля в обществото и да постигнат личностна реализация.

сертификат акредитация

……………………………………………………………………….

 

Oт 01.04.2019г. до 19.04.2019г в град Сполето – Италия се проведе практика по  проект по програма „Еразъм+”, КА1-„Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”с рег. № 2018-1-BG01-KA102-047252  на тема”Моята европейска практика в биологичното лозарство – ключ към реализацията на пазара на труда”. с партньор: AZZURRA Societa Cooperativa Sociale. Участваха 20 ученика от ПССГ гр. Садово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През месец май 2018г.  в  Професионална селскостопанска гимназия гр. Садово беше спечелен осмият   проект по програма „Еразъм+”, КА1-„Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” с рег. № 2018-1-BG01-KA102-047252  на тема”Моята европейска практика в биологичното лозарство – ключ към реализацията на пазара на труда”.

Практиката  ще се проведе от 01.04.2019г. до 19.04.2019г . с партньор: AZZURRA Societa Cooperativa Sociale, гр. Сполето, Италия. 

 

От 24.04.2017г. до 12.05.2016г . в град Сполето – Италия се проведе практика по  проект по програма „Еразъм+”, КА1-„Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” с рег. № 2016-1-BG01-KA102-023021 на тема”Аграрен екотуризъм – създаване на заетост  в селските райони”  с партньор: AZZURRA Societa Cooperativa Sociale. Участваха 20 ученика от ПССГ гр. Садово.

 

………………………………………………………………………………

ОТ 10.02.2017 Г СТАРТИРА  ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.002-0313
„С ЖЕЛАНИЕ И МОТИВАЦИЯ КЪМ УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ”
БЕНЕФИЦИЕНТ: ПРОФЕСИОНАЛНА  СЕЛСКОСТОПАНСКА   ГИМНАЗИЯ
ОБЩА СТОЙНОСТ: 102 071,02 ЛВ   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ
НАЧАЛО: 10 ФЕВРУАРИ 2017 Г.                 КРАЙ: 10 АВГУСТ 2019 Г.

 

ПАРТНЬОРИ:

 

 • Община Садово
 • Сдружение “Училищно настоятелство на ОУ”Гео Милев” гр. Садово

 

ДЕЙНОСТИ:
1. СИП“Готови  ли сте за матура по БЕЛ?”

 1. Секция “Спорт”
  – футболен отбор
  – волейболен  отбор 
 2. Културен клуб “Искам  да …”
 3. Екскурзии “България – нека я  познаваме  добре”
   – 6 екскурзии: 3 еднодневни  и  3 двудневни 
 4. Обучителни семинари  за  ученици  и  родители
 5. Психологическа подкрепа  за  учениците  и  техните  семейства
 6. Организация и управление  на  проекта
  8. Информираност   и  публичност 

=============================================================

През 2016г.  в  Професионална селскостопанска гимназия гр. Садово беше спечелен седмият  проект по програма „Еразъм+”, КА1-„Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” с рег. № 2016-1-BG01-KA102-023021 на тема”Аграрен екотуризъм – създаване на заетост  в селските райони”.

Практиката ще се проведе от 24.04.2017г. до 12.05.2016г . с партньор: AZZURRA Societa Cooperativa Sociale, гр. Сполето, Италия

 Нашето училище има осъществени шест проекта по програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност-мобилност и по програма „Еразъм+”, КА1„Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”  за практика на учениците в европейски програми.

Първият през 2004г в Германия – гр.Кемниц. Вторият  през 2006г – Испания –гр. Севиля.

Третият проект на тема  “Трансфер на европейски опит в професионалното практическо обучение по земеделски екотуризъм» с регистрационен номер  2009-1-BG1-LEO01-01754 бе проведен в гр. Кемниц – Германия от 03.04.2010г.до 25.04.2010г.

 

Четвъртият проект на тема „Придобиване на нови умения за екологично и ефективно зеленчукопроизводство – на конкурентно европейско ниво”с рег.№ 2010-1-BG1-LEO01-03257, бе проведен от 20.06.2011г. до 08.07.201г. в гр. Виена – Австрия.

 

Петият проект беше осъществен в Италия – гр. Сполето на тема „Истинско партньорство и европейски опит в биологичното овощарство – предпоставка за успешна професионална заетост”

с рег.№ 2012-1-BG1-LEO01-06821 се проведе от 01.04.2013г. до 20.04.2013г.

 

 

 

 

През 2014г беше спечелен шестият проект на тема „Чиста Европа – чрез иновативни практики в агроекологията и биоземеделието” с рег  № 2014-1-BG01-KA102-000131по програма „Еразъм+”, КА1-„Образователна мобилност за граждани”, проект за мобилност на персонал и обучаеми в областта на професионалното образование и обучение и  осъществен  от 26.04.2015г. до 15.05.2015г . с партньор: wisamarBildungsgesellschaftgemeinnützige GmbH в гр.Лайпциг- Германия