гр.Садово

Прием

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ    ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ВАШИЯТ РАЗУМЕН ИЗБОР

професия АГРОЕКОЛОГ специалност АГРОЕКОЛОГИЯ

Hand_Plant_l
ТРЕТА  СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ДНЕВНА
ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНГИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Екологът, придобил втора на професионална квалификация осъществява своята дейност в условията на конкретни производства, в организации в областта на екологията или в пречиствателни станции. По време на своята работа, екологът следи параметрите на технологичния режим и тези на отпадните вещества с оглед недопускане замърсяването на околната среда, поддържа съоръженията за пречистване на води и газове и информира отговорните лица за отклонения от нормите на технологичните процеси.

Обучението по теория на професията се осъществява в специализирани учебни кабинети, а по учебна и лабораторна практика – в лаборатории, в предприятия, фирми и др.

Обучаваният по професията „Агроеколог“ – втора степен на професионална квалификация, може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „Ткт“ и „В“.
==========================================================================================================
10978657_1619817244912897_6672532782751230571_n

Професия „Монтьор на селскостопанска техника“
Специалност „Механизация на селското стопанство“

ВТОРАСТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ДНЕВНА
ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНГИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Обучаваният по професията „Монтьор на селскостопанска техника“ –  може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „Ткт“ и „В“, а след 12 клас и за кат . Твк.   Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на селскостопанска техника“, могат да постъпват на работа на длъжности от областта на селското стопанство, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите : „Монтьор на моторни превозни средства“; „Монтьор на трактори, пътностроителни и селскостопански машини“; „Селскостопански производители, осигуряващи самостоятелно препитание“; „Водачи на леки и лекотоварни автомобили“;“Водачи на селскостопански машини“; „Тракторист“; и др.
Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика – в специализирани учебни кабинети, учебни работилници за селскостопанска техника и инвентар, както и в реална работна среда.

===================================================================================

IMG_5000професия „ФЕРМЕР“

специалност „ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ“

ВТОРАСТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ДНЕВНА
ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНГИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Селското стопанство е е един от приоритетите на националната ни икономика. Основните задачи, които предстои да бъдат решени чрез различни инвестиционни програми са:

  • подобряване на условиятаза производството, преработката и маркетинга на земеделски и горски продукти, в съответствие с достиженията на ЕС;
  • насърчаване на екологосъобразно земеделие и дейности по опазване на околната среда;
  • интегрирано развитие на селските райони, насочено към укрепването и съхраняването на тяхната икономика и общност;
  • инвестиции в човешки ресурси – професионално обучение на земеделски производители.

Придобилият втора степен на квалификация по професията „ФЕРМЕР“ може да работи в селското стопанство – в частни земеделски стопанства, кооперации, зеленчукови и овощни градини, гъбарници, оранжерии, семепроизводни и арендни стопанства и др.
Обучаваният по професията „ФЕРМЕР“ – втора степен на професионална квалификация, след успешно завършен 11 клас  може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „Ткт“ и „В“, а след 12 клас  и за кат. Твк.

 

 

ПССГ ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!