гр.Садово

Прием

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ    ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ВАШИЯТ РАЗУМЕН ИЗБОР

6211400 професия „АГРОЕКОЛОГ“,

6211401 специалност „АГРОЕКОЛОГИЯ“

 

ТРЕТА  СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ДНЕВНА

ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Hand_Plant_l

Екологът, придобил трета степен  на професионална квалификация осъществява своята дейност в условията на конкретни производства, в организации в областта на екологията или в пречиствателни станции. По време на своята работа, екологът следи параметрите на технологичния режим и тези на отпадните вещества с оглед недопускане замърсяването на околната среда, поддържа съоръженията за пречистване на води и газове и информира отговорните лица за отклонения от нормите на технологичните процеси.

Обучението по теория на професията се осъществява в специализирани учебни кабинети, а по учебна и лабораторна практика – в лаборатории, в предприятия, фирми и др.

Обучаваният по професията „Агроеколог“ – втора степен на професионална квалификация, може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „Ткт“ и „В“.
========================================================================================

621080 Професия „Монтьор на селскостопанска техника“

6210801 Специалност „Механизация на селското стопанство“

ВТОРАСТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ДНЕВНА
ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Обучаваният по професията „Монтьор на селскостопанска техника“ –  може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „Ткт“ и „В“, а след 12 клас и за кат . Твк.   Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на селскостопанска техника“, могат да постъпват на работа на длъжности от областта на селското стопанство, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите : „Монтьор на моторни превозни средства“; „Монтьор на трактори, пътностроителни и селскостопански машини“; „Селскостопански производители, осигуряващи самостоятелно препитание“; „Водачи на леки и лекотоварни автомобили“;“Водачи на селскостопански машини“; „Тракторист“; и др.
Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика – в специализирани учебни кабинети, учебни работилници за селскостопанска техника и инвентар, както и в реална работна среда.

===================================================================================

 621010 професия “Техник -растениевъд”

6210103 специалност “Трайни насаждения”

 

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ДНЕВНА
ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Селското стопанство е е един от приоритетите на националната ни икономика. Основните задачи, които предстои да бъдат решени чрез различни инвестиционни програми са:

  • подобряване на условиятаза производството, преработката и маркетинга на земеделски и горски продукти, в съответствие с достиженията на ЕС;
  • насърчаване на екологосъобразно земеделие и дейности по опазване на околната среда;
  • интегрирано развитие на селските райони, насочено към укрепването и съхраняването на тяхната икономика и общност;
  • инвестиции в човешки ресурси – професионално обучение на земеделски производители.

Придобилият трета степен на квалификация по професията „ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД“ може да работи в селското стопанство – в частни земеделски стопанства, кооперации, зеленчукови и овощни градини, гъбарници, оранжерии, семепроизводни и арендни стопанства и др.
Обучаваният по професията „ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД“ – трета степен на професионална квалификация, след успешно завършено обучение по безопасност на движението по пътищата и по учебна практика управление на МПС за придобиване на правоспособност за управление на МПС, категория „Ткт“ в ХІ клас и за управление на МПС, категория „В“ в XII клас, учениците придобиват право за явяване на изпит за придобиване на съответната правоспособност. След успешно завършен XII клас, учениците придобиват право за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за работа със земеделска техника, категория „Твк“ – колесни и верижни трактори и агрегатираните към тях работни машини.

 

Вижте видеото: ПССГ град Садово – YouTube

 

 

ПССГ ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!