гр.Садово

Нормативни документи

БЮДЖЕТ 

Отчет на разходите по бюджета до м.март 2021г Бюджет ПССГ Садово към 31.03.2021г.

 

 

 

Списък на предоставяни услуги от ПССГ – процедури и образци на документи:

Инфо 138 – приемане и преместване

Инфо 141 – диплома Инфо 143 – валидиране

Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Инфо 148 – издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 153 – дубликати

Инфо 154 – удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 155 – удост. свидет валидиране проф. квалиф.

Инфо 156 – европейско прил дипл. СО

Инфо 156 – европейско прил. проф. квалиф.

 

Годишен план за дейностите в ПССГ  – учебна 2020/2021 година  –

Правилник за дейността на ПССГ  – Правилник за дейността на ПССГ 20-21

Правила  за действия в случаи на тормоз и насилие сред учениците  в ПССГ Pravila tormoz

Годишен план-програма за действие 2021г.за Безопасност на движението по пътищата БДП_000228

Инструктаж за учениците  от 8 – 12 клас – Правила за движение на пешеходците Инструктажи 1

Инструктаж за учениците от 8 – 12 клас – Запазване здравето и живота на учениците през лятната ваканция Инструктажи 2